PONIEDZIAŁEK
WTOREK
16:00 - 16:45
19:15 - 20:15
Hala sportowa
ul. Mickiewicza 51
ŚRODA
18:30 - 19:30
Police
ul. Piaskowa 99

19:15 - 20:15
Hala sportowa
ul. Mickiewicza 51
CZWARTEK
19:15 - 20:15
Hala sportowa
ul. Mickiewicza 51
PIĄTEK
16:30 – 17:15
SP 51
ul. Jodłowa 21

18:00 - 19:00
PSP w Mierzynie
ul. Kolorowa 27

19:15 - 20:15
Hala sportowa
ul. Mickiewicza 51
SOBOTA
10:30 - 11:30
PSP w Mierzynie
ul. Kolorowa 27

14:00 - 14:45
14:50 - 15:35
15:40 - 16:25
16:30 - 17:15
17:20 - 18:05
18:10 - 18:55
Hala sportowa
ul. Mickiewicza 51
NIEDZIELA
9:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:15 - 12:00
12:05 - 12:50
12:55 - 13:40
13:45 - 14:30
14:35 - 15:20
15:25 - 16:10
Hala sportowa
ul. Mickiewicza 51

12:30 - 13:30
Hala sportowa SP 55
ul. Orawska 1

Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH
SZKÓŁKI „ROLKOWO"

Regulamin uczestnictwa w zajęciach, obowiązuje wszystkie osoby, które uczestniczą w zajęciach sportowych organizowanych przez Szkółkę Rolkowo.

1. Uczestnictwo w zajęciach zobowiązuje do zapoznania się oraz do przestrzegania regulaminu zajęć sportowych.

2. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, zobowiązani są przekazać Organizatorowi udzieloną pisemnie zgodę na uczestnictwo w zajęciach od rodzica lub opiekuna prawnego.

3. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania własnego sprzętu sportowego:
- Dzieci do 10  roku życia: rolki, ochraniacze na łokcie, kolana, nadgarstki, oraz kask.
- Dorośli i dzieci starsze: rolki ze zdemontowanym hamulcem, oraz ochraniacze na nadgarstki + kask.
Brak wyżej wymienionego sprzętu (o ile instruktor nie uczyni wyjątku) uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach na rolkach. Jest to wymóg obowiązkowy w trosce o bezpieczeństwo uczestników zajęć.

4. Za rzeczy pozostawione w szatni szkółka ”Rolkowo” nie ponosi odpowiedzialności. Przedmioty wartościowe można zostawić do przechowania instruktorowi prowadzącemu.

5. Uczestnicy wchodzą na sale tylko w momencie gdy przebywa na niej instruktor szkółki „Rolkowo”.

6. Ze względu na nawierzchnię sportową, na halę wchodzimy wyłącznie w czystych rolkach (jeśli ktoś przyjechał w rolkach z dworu, należy dokładnie wytrzeć szmatką koła), czystym, zmiennym obuwiu z podeszwą sportową lub skarpetach, tyczy się to zarówno uczestników zajęć jak i osób obserwujących oraz opiekunów.

7. Na zajęcia przybywamy punktualnie, w przypadku spóźnienia powyżej 10 minut, należy zgłosić obecność trenerowi i przeprowadzić indywidualną rozgrzewkę przed przystąpieniem do trwającego już etapu treningu.

8. Każdy Uczestnik ma prawo odmówić wykonywania ćwiczeń wyznaczonych przez instruktora, jeśli uzna je za niebezpieczne dla własnego zdrowia. Jeżeli ćwiczenie przekracza możliwości fizyczne ćwiczącego, należy zgłosić to instruktorowi.

9. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć sportowych.

11. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z wykonywania wybranych przez trenera ćwiczeń, zakaz uczestnictwa w danym treningu aż do usunięcia z zajęć włącznie. W takim przypadku nie przysługuje Uczestnikowi zwrot kosztów, jeśli usuniecie uczestnika z zajęć nastąpiło z jego winy.

12. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika ponosi on odpowiedzialność finansową, a w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzice lub opiekun prawny.

13. Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie regulaminu przez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej.

14. Płatności za karnety, wejściówki dokonywane są przed rozpoczęciem pierwszego treningu w danym cyklu i równoznaczne z akceptacją regulaminu.

15. Karnet miesięczny obowiązuje na jeden miesiąc kalendarzowy, nieobecności można odrobić w inny dzień pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia i otrzymania potwierdzenia. Istnieje możliwość użyczenia karnetu osobie, która przyjdzie w zastępstwo w razie niedyspozycji uczestnika posiadającego karnet, należy to wcześniej zgłosić.

16. Przygotowanie do treningu:
  • W związku z tym, że trening zaczynamy już w rolkach, każdy uczestnik we własnym zakresie powinien zadbać o przygotowanie stóp przed założeniem rolek dla własnego komfortu w późniejszej fazie treningu.
  • Ochraniacze i kaski ubieramy w szatni
  • Na halę wchodzimy w klapkach/skarpetkach z rolkami w dłoni
  • Dzieci wymagające pomocy przy zakładaniu rolek wchodzą na halę z opiekunem (obuwie sportowe lub skarpetki)
  • Przed założeniem rolek wykonujemy poniższy zestaw ćwiczeń:- 10 wznosów na palce stojąc prosto- krążenia stopą w prawo i w lewo- zaciśnięcia i wyprosty palców stóp- krążenia barków w przód i w tył z opuszczonymi ramionami- 10 pajacyków
  • Wszystkie ostre krawędzie w rolkach tj. odstające śruby, przód buta oraz piętę buta należy zabezpieczyć taśmą - tak aby w razie upadku nie uszkadzały nawierzchni sportowej. Uszkodzone i pozadzierane ochraniacze także należy zabezpieczyć.